คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุพงศ์ สุดคง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์ พรหมสุข
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิชากร คงคชวรรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา ไชยยศ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐรินี ถุงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ รมย์เมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธราดล ชูแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณิชพน ศิวิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปพิชญา ยีโหนด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียนชัย จันฉิม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ ปาลคะเชนทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภาพร ขุนทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกรักษ์ นุราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนาธิป ทองเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉัตรกมล ไกรณรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2