ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอรวรรณ อภิชาตกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสง่า ทรฤทธิ์
พนักงานขับรถ

นายแดง สูนปัน