กลุ่มงานบุคคล

นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสุนันทา แสงอนันต์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
หัวหน้างานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

นางสุนันทา แสงอนันต์
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางเบญจมาศ หนูจันทร์แก้ว
หัวหน้างานสร้างขวัญกำลังใจ

นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
หัวหน้างานวินัยและรักษาวินัย

นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
หัวหน้างานอัตรากำลัง