กลุ่มงานบุคคล

นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสุธาสินี หนนูาค
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสุธาสินี หนนูาค
หัวหน้างานสำนักงานบริหารงานบุคคล

นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
หัวหน้างานอัตรากำลัง

นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
หัวหน้างานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

นางสุธาสินี หนนูาค
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางเบญจมาศ หนูจันทร์แก้ว
หัวหน้างานสร้างขวัญกำลังใจ

นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
หัวหน้างานวินัยและรักษาวินัย