ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสมเนตร ชูบำรุง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายเสนอ จันชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางเบญจมาศ วุฒิสันติกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ชฎาธร เกตุวิชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว
ครูอัตราจ้าง