ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเบญจมาศ หนูจันทร์แก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
ครู คศ.3

นายเสนอ จันชู
ครู คศ.2

นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3