ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุษกร ยันเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเยาวลักษณ์ ศักดิ์ศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นาย ธีรพล แก้วรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3