กลุ่มงานวิชาการ

นางสาวฏรินทร คงมณี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวฏรินทร คงมณี
หัวหน้างานสำนักงานบริหารวิชาการ

นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน

นางสุชาดา คงกลับ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวฏรินทร คงมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุธาสินี หนนูาค
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นางสาวฏรินทร คงมณี
หัวหน้างานสํานักงานบริหารวิชาการ

นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์
หัวหน้างานทะเบียนและเทียบโอน

นายปรัชญา มณีอ่อน
หัวหน้างานวัดผล

นางบุญญารักษ์ ท้าววิบูลย์
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

นางสาวฏรินทร คงมณี
หัวหน้างานผลิตสื่อ นวัตกรรมและการวิจัย

นายปรัชญา มณีอ่อน
หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

นายเสนอ จันชู
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นางสุชาดา คงกลับ
หัวหน้างานส่งเสริมนักเรียนเรียนรวม

นายไมตรี เพ็งจันทร์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายเสนอ จันชู
หัวหน้างานขับเคลื่อนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

นายไมตรี เพ็งจันทร์
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน