กลุ่มงานวิชาการ

นางสาวฏรินทร คงมณี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางบุญญารักษ์ ท้าววิบูลย์
หัวหน้างานสำนักงานบริหารวิชาการ

นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน

นางเกษราภรณ์ ทองไสย
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวหฤทัยรัตน์ เมืองนุ้ย
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

นางทิพวัลย์ พรหมรา
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

นางสุธาสินี หนนูาค
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นายไมตรี เพ็งจันทร์
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นางสุชาดา คงกลับ
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์
หัวหน้างานทะเบียนและเทียบโอน

นายปรัชญา มณีอ่อน
หัวหน้างานวัดผล

นางสุนันทา แสงอนันต์
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นางสาวฏรินทร คงมณี
หัวหน้างานผลิตสื่อ นวัตกรรมและการวิจัย

นายปรัชญา มณีอ่อน
หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

นายสันติ สวัสดี
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นางสุชาดา คงกลับ
หัวหน้างานส่งเสริมนักเรียนเรียนรวม

นายไมตรี เพ็งจันทร์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นายธีรพันธ์ วิชัยดิษฐ์
หัวหน้างานขับเคลื่อนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

นายสันติ สวัสดี
หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน