วัดผลและประเมินผล
คู่มือประเมินสมรรถนะ ม.3
คู่มือประเมินสมรรถนะ ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.68 MB
การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.61 MB