ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาง ชุติมา ทองมีบัว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธนิดา พลายชุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาว นิตยา ประทีปแก้ว
ครูอัตราจ้าง