ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุพิชฌาย์ ซังปาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาง ชุติมา ทองมีบัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางนงนุช นนทโชติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวธนิดา พลายชุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาว นิตยา ประทีปแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0