กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายเสนอ จันชู
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์
หัวหน้างานสำนักงานบริหารทั่วไป

นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นายเสนอ จันชู
หัวหน้างานกิจกรรม ๕ ส ภายในสถานศึกษา

นางปิยวดี จันทบูรณ์
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

นางบุญญารักษ์ ท้าววิบูลย์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางเกษราภรณ์ ทองไสย
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางเกษราภรณ์ ทองไสย
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสมใจ ขนาบศักดิ์
หัวหน้างานโภชนาการและคุ้มครองผู้บริโภค

นางเกษราภรณ์ ทองไสย
หัวหน้างานกองทุนสาธารณกุศล

นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์
หัวหน้างานนักการภารโรง

นายไมตรี เพ็งจันทร์
หัวหน้างานควบคุมดูแลยานพาหนะนักเรียนและรถรับ-ส่งนักเรียน

นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์
หัวหน้างานเวรยาม

นายธีรพล แก้วรักษ์
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์
หัวหน้างานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย

นางเกษราภรณ์ ทองไสย
หัวหน้างานสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู

นางสาวบุษกร ยันเสน
งานสวัสดิการร้านค้าสหกรณ์

นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์
หัวหน้างานสวัสดิการน้ำดื่มโรงเรียน

นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์
หัวหน้างานยานพาหนะ

นายธวัชชัย ผลผลา
หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวอรวรรณ อภิชาตกุล
หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ