ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นาง สมใจ ขนาบศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธีรพันธ์ วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.2

นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2