ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นาย ธวัชชัย ผลผลา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประสิทธิ์ อินทรมนตรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายธีรพันธ์ วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุธาสินี หนูนาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฏรินทร คงมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นาง สมใจ ขนาบศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4