กลุ่มงานแผนและนโยบาย

นายสันติ สวัสดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนและนโยบาย

นางปิยวดี จันทบูรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารแผนและนโยบาย

นางปิยวดี จันทบูรณ์
หัวหน้างานสำนักงานบริหารงบประมาณ

นายสันติ สวัสดี
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

นางปิยวดี จันทบูรณ์
หัวหน้างานตรวจสอบติดตามการใช้เงินและควบคุมภายใน

นายสันติ สวัสดี
หัวหน้างานระดมทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย
หัวหน้างานบริหารการเงินและบัญชี

นางสาวธนิดา พลายชุม
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นายสันติ สวัสดี
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน