กลุ่มงานแผนและนโยบาย

นางปิยวดี จันทบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนและนโยบาย

นาย ธีรพล แก้วรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารแผนและนโยบาย

นางปิยวดี จันทบูรณ์
หัวหน้างานสำนักงานบริหารงบประมาณ

นางปิยวดี จันทบูรณ์
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

นางปิยวดี จันทบูรณ์
หัวหน้างานตรวจสอบติดตามการใช้เงินและควบคุมภายใน

นายสันติ สวัสดี
หัวหน้างานระดมทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย
หัวหน้างานบริหารการเงินและบัญชี

นาย ธีรพล แก้วรักษ์
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางนวพร โพธิ์เพชร
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน