เกียรติประวัติของโรงเรียน
รางวัลเกียรติยศของโรงเรียนพรุพีทยาคม
ปีการศึกษา 2529 เป็นโรงเรียนในโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทรุ่นที่ 2 (มพช.2)

ปีการศึกษา 2531 เป็นโรงเรียนในโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชม)

ปีการศึกษา 2534 เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา (คอมตศส)

ปีการศึกษา 2540 เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา

ปีการศึกษา 2543 เป็นโรงเรียนนำร่องประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2545 เป็นโรงเรียนในเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

ปีการศึกษา 2546 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)

ปีการศึกษา 2552 รับรองโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

ปีการศึกษา 2554 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม โดยบริษัท หจก.เคพี

ข้อมูลจาก : คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2555