ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
        ลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลาแลงโบราณครึ่งองค์ ขุดพบที่วัดควนศรีซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพนับถืิอ เรียกว่า "หลวงพ่อคงแก้ว" หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีลักษณะความดี 4 ประการ และความงาม 4 ประการ ดังนี้

       ความดี 4 ประการ ได้แก่
1. มีสติปัญญาดี
2. มีทักษะอาชีพดี
3. มีสุขภาพพลานามัยดี
4. มีจิตใจ อารมณ์ สังคม และประชาธิปไตย

       ความงาม 4 ประการ ได้แก่
1. มีความเมตตา
2. มีความกรุณา
3. มีมุติตา
4. มีอุเบกขา

       รวมหมายความว่า นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และสติปัญญาปราชญ์เปรื่องคำขวัญของโรงเรียน
"เรียนดี  ประพฤติดี  สามัคคี  กีฬาเด่น  เน้นเทคโนโลยี"สีประจำโรงเรียน
ฟ้า -  ขาว

สีฟ้า หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม

สีขาว  หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตนอักษรย่อ
พร.พ.