ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนต้นแบบด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา
"ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมา  วหาติ"

(ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้)