ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางทิพวัลย์ พรหมรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายไมตรี เพ็งจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นาย ปรัชญา มณีอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0