ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทิพวัลย์ พรหมรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไมตรี เพ็งจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์
ครู คศ.2

นาย ปรัชญา มณีอ่อน
ครู คศ.2

นางสาวฏรินทร คงมณี
ครู คศ.3

นางสุธาสินี หนนูาค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายธวัชชัย ผลผลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1