ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอำภา พิมพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิยวดี จันทบูรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางนวพร โพธิ์เพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร
ครู คศ.2