ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิยวดี จันทบูรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนวพร โพธิ์เพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธิดารัตน์ สาริกขา
ครูอัตราจ้าง