ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุชาดา คงกลับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเกษราภรณ์ ทองไสย
ครู คศ.3

นางสาวหฤทัยรัตน์ เมืองนุ้ย
ครู คศ.3

นางบุญญารักษ์ ท้าววิบูลย์
ครู คศ.3

นางสุนันทา แสงอนันต์
ครู คศ.2