ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญญารักษ์ ท้า้ววิบูลย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเกษราภรณ์ ทองไสย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวหฤทัยรัตน์ เมืองนุ้ย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสุชาดา คงกลับ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุนันทา แสงอนันต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0