กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร
หัวหน้างานสำนักงานกิจการนักเรียนและธุรการ

นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร
หัวหน้างานส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน

นางปิยวดี จันทบูรณ์
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร
หัวหน้างานเวรประจำวัน

นางบุญญารักษ์ ท้าววิบูลย์
หัวหน้างานระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา

นายโสภณ หนูวุ่น
หัวหน้างานป้องกันสิ่งเสพติดและโรคเอดส์

นางสุชาดา คงกลับ
หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา/สภานักเรียน

นางเกษราภรณ์ ทองไสย
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน