ผู้จัดทำเว็บไซต์
ผู้จัดทำเว็บไซต์
ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
ครูธวัชชัย ผลผลา  ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม